ONZE MISSIE (WAAR STAAN WE VOOR)

OBS Kolmenscate is heel bewust een school voor openbaar primair onderwijs. Ieder kind is welkom, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. We willen dat ieder kind zich kan ontplooien op de wijze zoals het kind is. Op basis van een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen begeleiden we de leerlingen bij de verdere ontwikkeling. Hierbij hebben we oog voor de talenten die ieder kind heeft. We gaan uit van de volgende kernwaarden:

· Je hoort erbij en je mag meedoen 
· Je hebt zelfvertrouwen en voelt je uitgedaagd 
· Het onderwijs is gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de toekomst 
· Leerlingen hebben inzicht in en grip op hun eigen ontwikkeling en voelen zich mede verantwoordelijk 
· Leerkrachten zijn in staat om iedere leerling uit te dagen

ONZE VISIE (WAAR GAAN WE VOOR)

Onze samenleving verandert. We gaan van een samenleving die gebaseerd is op kennis naar een samenleving die ook gebaseerd is op leren en innoveren. Naast het leren van kennis willen we daarom nog meer aandacht besteden aan de ‘hoe-vraag’ van het leren. Het stellen van de juiste vragen zorgt ervoor dat leerlingen leren hoe ze in hun leerproces zitten en hoe ze om moeten gaan met moeilijkere vraagstukken. Er wordt gereflecteerd op het leerproces (hoe heb je het opgelost? Kan het ook anders? Wat is de handigste manier?). Hierbij wordt ook gekeken naar welke vaardigheden je nodig hebt om iets te leren (de GroeiKracht van leerspieren). In het verlengde hiervan krijgen de leerkrachten meer oog voor het talent dat ieder kind heeft en kunnen deze talenten benut worden om de leerstof eigen te maken. Hierdoor wordt er aan het zelfvertrouwen van ieder kind gewerkt. Bij dit proces horen fouten maken en samen werken. Bij de aanbieding van de leerstof (zeker bij wereldoriëntatievakken) maken we gebruik van de leerstijlen die bij het kind horen. We hanteren hierbij de principes van meervoudige intelligentie. We willen dat onze leerlingen nieuwsgierig zijn en een onderzoekende houding ontwikkelen. Daarom bieden we leerlingen de gelegenheid om zelf onderwerpen te onderzoeken. Als academische opleidingsschool hebben we onderzoek hoog in het vaandel staan. Leerkrachten en stagiaires doen onderzoek naar verbeteringen in het onderwijs. Samen werken en samen leven is een belangrijk thema in ons onderwijs. In het Protocol ‘Samenleven op Kolmenscate’ hebben we beschreven hoe we op een respectvolle manier met elkaar om willen gaan zodat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

We zien ouders als een partner in het leerproces van hun kind(eren). We streven naar een optimale communicatie waardoor er betrokkenheid is en samen opgetrokken wordt. Een onderdeel hiervan vormen de kind-ouder-leerkracht gesprekken.

Ons motto is: leren is leuk en iedereen kan het!

PROFILERING

In de eerste plaats is de school een plek waar leerlingen zich veilig en uitgedaagd voelen om zich te ontwikkelen. 
-Meervoudige intelligentie
: Kinderen leren volgens verschillende leerstijlen. Om hieraan tegemoet te komen hanteren we de principes van MI. 
Dit doen we in de groepen 1/2 door activiteiten te koppelen aan bepaalde thema’s. In de groepen 3 sluiten we aan bij de thema’s op het gebied van leren lezen. In de groepen 4 t/m 8 sluiten we aan bij de vakken op het gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie). Maar ook op andere gebieden willen we uitgaan van de eigen kwaliteiten van het kind. 
-GroeiKracht van leerspieren: we helpen kinderen vaardigheden te ontwikkelen die hun helpen bij het leren. Waardoor kinderen steeds beter leren hoe ze moeten leren


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT