Onze missie (waar staan we voor)

Kindcentrum Kolmenscate is heel bewust een school voor openbaar primair onderwijs. Ieder kind is welkom, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. We willen dat ieder kind zich kan ontplooien op de wijze zoals het kind is. Op basis van een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen begeleiden we de leerlingen bij de verdere ontwikkeling. Hierbij hebben we oog voor de talenten die ieder kind heeft. We gaan uit van de volgende kernwaarden:

• Je mag zijn wie je bent.
• Ieder kind moet zich veilig voelen, want alleen dan komt het tot leren.
• Ons onderwijs is niet alleen gericht op kennis maar ook op het aanleren van
  vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.
• Ieder kind heeft groeiKracht en die stimuleren wij door groeitaal te spreken.
• Kinderen hebben inzicht en grip op hun ontwikkeling en voelen zich
  medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

ONZE VISIE (WAAR GAAN WE VOOR)

Onze samenleving verandert. We gaan van een samenleving die gebaseerd is op kennis naar een samenleving die ook gebaseerd is op leren en innoveren. Naast het leren van kennis willen we daarom voldoende aandacht besteden aan de ‘hoe-vraag’ van het leren. Het stellen van de juiste vragen zorgt ervoor dat leerlingen leren hoe ze in hun leerproces zitten en hoe ze om moeten gaan met moeilijkere vraagstukken. Er wordt gereflecteerd op het leerproces (hoe heb je het opgelost? Kan het ook anders? Wat is de handigste manier?). Hierbij wordt ook gekeken naar welke vaardigheden nodig zijn om iets te leren (de GroeiKracht van leerspieren). Hierdoor wordt er aan het zelfvertrouwen van ieder kind gewerkt. Bij dit proces horen fouten maken en samen werken.  In het verlengde hiervan krijgen de leerkrachten meer oog voor talenten van kinderen.

Leerkrachten zijn regelmatig in werkgroepen/actieteams aan het onderzoeken of er verbeteringen of aanpassingen nodig zijn in ons onderwijs. Samen werken en samen leven is een belangrijk thema in ons onderwijs. In het Protocol ‘Samenleven op Kolmenscate’ hebben we beschreven hoe we op een respectvolle manier met elkaar om willen gaan zodat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.
We zien ouders als een partner in het leerproces van hun kind(eren). We streven naar een optimale communicatie waardoor er betrokkenheid is en samen opgetrokken wordt. Een onderdeel hiervan vormen de kind-ouder-leerkracht gesprekken.
Ons motto is: ‘ Wij zetten kinderen in hun kracht om te groeien!’

PROFILERING
In de eerste plaats is de school een plek waar kinderen zich veilig voelen en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Daarbij helpen de volgende twee items:
-GroeiKracht van leerspieren: kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden die hun helpen bij het leren. Kinderen leren, vanuit een groeimindset, hoe ze moeten leren. Op reflectieformulieren met de 21 leerspieren (vaardigheden) reflecteren kinderen op hun leerproces en geven aan hoever ze al gegroeid zijn.
-DaVinci (geïntegreerde zaakvakken methode): kinderen werken vanuit thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Kinderen worden uitgedaagd om op een onderzoekende manier diverse thema’s te verkennen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT