Onderwijskundige ontwikkelingen

 

De maatschappij en daarmee ook het onderwijs is in continu ontwikkeling. Het onderwijs is niet uitsluitend gericht op het vergaren van kennis, maar richt zich steeds meer op het aanleren van vaardigheden waarmee jonge mensen voorbereid worden om deel te nemen aan een zich steeds veranderende maatschappij. Het leren om te leren is een belangrijk item op onze school. Bij het kopje onderwijs kunt u onze missie en visie lezen.

 Het is voor ons van belang dat wij op de hoogte zijn van nieuwe inzichten in het onderwijs. De missie of visie van school staat daarbij centraal. Er wordt gekeken welke onderwijsinnovaties hier goed bij passen. Daarnaast zijn er altijd leerteams of actieteams die zich bezig houden met onderzoek naar onderwijsvernieuwingen.

 Welke onderwijsinnovaties worden al enkele jaren gehanteerd:

 • De hoe van het leren staat centraal. Hiervoor hebben wij de methodiek GroeiKracht van het leren ontwikkelt. Deze methodiek bestaat er o.a. uit dat de leerkracht de juiste (groei)taal spreekt. Met groeitaal bedoelen we het stellen van vragen die ervoor zorgen dat kinderen nadenken over en reflecteren op het leerproces. Welke strategie moet ik volgen? Hoe kan ik iets makkelijker of moeilijker maken? Wat heb ik nodig? Wat zou ik een volgende keer anders doen? Op school noemen we dit ook wel dat kinderen hun ‘leerspieren’ ontwikkelen. Kinderen worden bewust gemaakt van de leer- en denkstrategieën die nodig zijn.
 •  Kinderen moeten actief zijn; ze formuleren vragen, doen onderzoek en mogen fouten maken. Ze mogen zelf onderzoeksvragen formuleren en hier mee aan de slag gaan. 
 • Er worden diverse instructievormen toegepast. Op die manier wordt er meer tegemoet gekomen aan de verschillen in een groep. Zo kun je voorkomen dat kinderen  nodeloos naar een instructie luisteren die niet voor hun bedoeld is. 
 •  Ook is er verschil in verwerking van leerstof. Naast verwerken op schrift is bewegend leren een vast onderdeel op school.
 •  De lokalen worden ingericht als een rijke uitdagende didactische leeromgeving.  
 • Er is veel aandacht voor de werkhouding van kinderen. Kinderen vullen met enige regelmaat reflectieformulieren in, waarin zij zichzelf ‘beoordelen’.

 • Er wordt gewerkt met een portfolio op papier voor de gr 1 t/m 4 en een digitaal portfolio in gr 5 t/m 8.

De school heeft een eigen methodiek ontwikkelt voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebaseerd op groeiKracht: Samenleven op Kolmenscate.


Het effect van deze aanpak is:

 • -een betere aansluiting bij dat wat leerlingen kunnen (ontwikkeling talenten)
  -een actievere houding van leerlingen
  -betrokkenheid en motivatie van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling

Met deze ontwikkeling sluiten we aan bij de aanbevelingen die het platform Onderwijs 2032 aan de staatssecretaris voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft gepresenteerd.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT