Onderwijskundige ontwikkelingen


De maatschappij en daarmee ook het onderwijs is in ontwikkeling. Het onderwijs is niet alleen meer gericht op het vergaren van kennis, maar richt zich steeds meer op het aanleren van vaardigheden waarmee jonge mensen voorbereid worden om deel te nemen aan een zich steeds veranderende maatschappij. Bij het kopje onderwijs kunt u onze missie en visie lezen.

Dit jaar geven we verder vorm aan de nieuwe inzichten op het onderwijs. We hebben onderzoek gedaan en zijn op andere scholen wezen kijken hoe we de ontwikkelingen verder vorm kunnen geven. We zijn nu in de verschillende groepen bezig met de volgende onderdelen:

  • Het ontdekkend leren staat centraal. Dit betekent dat de leerkracht de juiste leertaal spreekt. Met leertaal bedoelen we het stellen van vragen die ervoor zorgen dat kinderen nadenken over en reflecteren op het leerproces. Welke strategie moet ik volgen? Hoe kan ik iets makkelijker of moeilijker maken? Wat heb ik nodig? Wat zou ik een volgende keer anders doen? Op school noemen we dit ook wel dat kinderen hun ‘leerspieren’ ontwikkelen. Kinderen worden bewust gemaakt van de leer- en denkstrategieën die nodig zijn.


  • Kinderen moeten actief zijn; ze formuleren vragen, doen onderzoek en mogen fouten maken. Ze mogen zelf onderzoeksvragen formuleren en hier mee aan de slag gaan. 
  • Wetenschap en technologie vormen een onderdeel van het lesaanbod.
  • Iedere dag is er een kort moment waarop bekende leerstof geautomatiseerd wordt.
  • We richten ons meer op het doel van de les. Wanneer het doel behaald is, kan de les afgerond worden.
  • We stellen werkuren of werkmomenten in. Hierin kunnen opdrachten afgemaakt worden en biedt daarnaast ook ruimte voor onderzoekend leren (wetenschap en technologie). Hierbij worden ook bijvoorbeeld techniekdozen ingezet.
  • We hanteren diverse instructievormen. Het doel hiervan is dat we nog beter instructie op maat kunnen geven, waardoor leerlingen niet nodeloos naar een instructie hoeven te luisteren die niet voor hen bedoeld is. 
  • De lokalen worden ingericht als een rijke uitdagende didactische leeromgeving. Dit inzicht heeft gezorgd voor een herindeling van de lokalen van de groepen 1/2. 
  • Er is veel aandacht voor de werkhouding van kinderen. Waar nodig werken kinderen individueel en waar mogelijk en wenselijk werken ze samen. De leerlingen en leerkrachten hanteren hierbij verschillende stemniveaus bijvoorbeeld de fluisterstem bij het werken op de gang.

De gevolgen van deze aanpak zullen zijn:
- een betere aansluiting bij dat wat leerlingen kunnen (ontwikkeling talenten)
- een actievere houding van leerlingen
- betrokkenheid en motivatie van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling

De leerkrachten experimenteren met de verschillende vormen zoals hierboven is omschreven. Deze experimenten worden regelmatig geëvalueerd tijdens teambijeenkomsten.
Met deze ontwikkeling sluiten we aan bij de aanbevelingen die het platform Onderwijs 2032 pas geleden aan de staatssecretaris voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft gepresenteerd.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT