GGD op school


Bij de GGD IJsselland is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht in gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten aan de gezondheid van leerlingen. Samen met ouders en school willen de medewerkers van de GGD ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit op verschillende manieren: onderzoeken van kinderen, opvoedondersteuning bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samenwerken met andere instanties.

Onderzoeken


De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen is het preventief onderzoek. Het is belangrijk dat factoren die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. Gedurende de schoolperiode wordt een kind meerdere keren onderzocht.
• Rond de leeftijd van 5 jaar vindt de logopedische screening plaats. Een kort onderzoek door de logopedist,
waarbij gelet wordt op taal, spraak, mondgedrag en stem.
• Bij 5/6 –jarige kinderen wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de jeugdarts en assistente. Aan bod
komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag.
• Op 9-jarige leeftijd ontvangen alle kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof,
mazelen, rode hond (BMR).
• In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Aan bod komen groei,
gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor ieder onderzoek ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de logopedische screening. Na elk onderzoek worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de bevindingen.

Advisering en verwijzing


Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker afhankelijk van de bevindingen :
• Gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen met kin-
deren op school of thuis, gezondheidsvragen, problemen in de spraak-en taalontwikkeling;
• Een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een follow-up;
• Daarnaast kan voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwezen worden naar een andere hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het ziekenhuis, met Bureau Jeugd- zorg, Maatschappelijk werk, Buurtwerk, psychologen, pedagogen en anderen. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Onderzoek op verzoek


Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist.

Ondersteuning van leerkrachten


GGD medewerkers kunnen leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten , gericht op bevordering van gezond gedrag en sociale redzaamheid in het basisonderwijs. Ook adviseren zij over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen uit het documentatiecentrum van de GGD. http://www.ggdijsselland.nl/

Opvoedondersteunende cursussen

 

Het toeleiden naar de cursussen zal veelal in de buurtnetwerken plaatsvinden. Iedereen kan zichzelf of zijn kind aanmelden voor de weerbaarheidstrainingen voor kinderen en de opvoedondersteunende cursussen als Peuter in zicht, Opvoeden zó en Omgaan met pubers. Informatie over de inhoud en aanmelding van deze cursussen kan verkregen worden bij Raster Groep

https://www.rastergroep.nl/


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT