Ouderportaal Parnassys


OBS Kolmenscate gebruikt het administratiesysteem Parnassys.
Parnassys heeft ook een ouderportaal. Via dit ouderportaal hebben ouders/verzorgers inzage in de volgende gegevens van hun kind(eren).

• NAW gegevens: Algemene gegevens als Naam, Adres, Woonplaats, e.d.
• Toetsresultaten methode gebonden toetsen
• Toetsresultaten CITO toetsen

Ouders/verzorgers hebben toegang tot het ouderportaal via een eigen inlogcode die door de school verstrekt is.

Wijziging in NAW gegevens kunnen doorgeven worden door de wijziging in te vullen en te verzenden. Dit komt dan bij onze administratief medewerkster terecht. Zij zal het in Parnassys aanpassen.

De toetsresultaten van de methode gebonden toetsen bevatten de toetsen die bij de diverse methodes behoren. Ouders/verzorgers kunnen daarbij ook de resultaten op verschillende toetsonderdelen inzien.
De methode gebonden toetsen hebben vooral ten doel om de leerkracht te laten inzien welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Het is dus niet de bedoeling dat een ouder op basis van een onvoldoende toetsresultaat zelf extra begeleiding gaat geven. Indien de leerkracht van mening is dat er thuis ook extra aandacht zal moeten worden gegeven, neemt hij/zij contact op.
Het gemiddelde toetscijfer is niet direct ook het rapport cijfer. Voor de berekening van het rapportcijfer rekenen we ook de resultaten van oefenwerk en de observaties tijdens de lessen mee. Hierdoor kan het cijfer lager, maar ook hoger uitvallen dan het gemiddelde van de toetsen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het invullen van de gegevens in Parnassys. Het blijft mensenwerk en ook wij kunnen vergissingen of fouten maken. Mocht u als ouders/verzorgers onjuistheden zien of op een andere manier vragen hebben n.a.v. de gegevens, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

Via deze link kunt u inloggen in het ouderportaal met uw eigen code.

Laatste Nieuws

Dode Hoek lessen
Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal
Koningspelen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489