Vrijwillige ouderbijdrage:

Ouderbijdrage


Jaarlijks vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage over te maken om een groot deel van de activiteiten op school te kunnen bekostigen. Deze bijdrage wordt door de ouderraad geïnd en beheerd. Het geld wordt besteed aan allerlei schoolactiviteiten (sinterklaas, kerst, high tea tijdens het paasfeest, avondvierdaagse, musicalavond groep 8, projecten en nog veel meer) en er worden zo nu en dan speciale wensen van het schoolteam mee verwezenlijkt.

 

De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de gelden aan de ouders. Het jaarverslag kun vinden op de website onder het kopje Ouderraad. Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt altijd in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders.


OBS Kolmenscate heeft voor een vast bedrag per jaar gekozen (dit is exclusief het schoolreisje).


De bedragen zijn voor dit schooljaar:                                
1 leerling: € 27,50
2 leerlingen € 40
3 leerlingen of meer € 55

 
 

Het rekeningnummer van de Ouderraad is NL59 Rabo 0314585222 t.n.v. OBS Kolmenscate – ouderraad (Vriendelijk verzoek bij de overboeking altijd naam en klas van je zoon en/of dochter te vermelden).
 


Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489