Medezeggenschapsraad

 
De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies betreffende het schoolbeleid. Op een aantal onderdelen van dit schoolbeleid is het zelfs noodzakelijk dat de MR haar instemming moet geven. In totaal bestaat de MR uit 8 personen, 4 ouders en 4 leerkrachten. Op verzoek van de MR kan de directeur als adviseur aan de vergaderingen deelnemen. Daarnaast zal de directeur vaak een toelichting op het beleid geven.In het huishoudelijk reglement van de MR zijn de onderlinge gemaakte afspraken vastgelegd. Aan het begin van elk schooljaar dient dit reglement te worden geactualiseerd. Hier kunt u de versie van 2015-2016 vinden.
Het mailadres van de MR is: mrkolmenscate@gmail.com

Naast een MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschap, de GMR. De GMR is samengesteld uit ver-tegenwoordigers van de MR van alle openbare scholen in Deventer. Het bestuur voert overleg met de GMR over het bovenschools beleid.
Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489