Protocol tegen pesten op OBS Kolmenscate:1. Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat pesten schadelijk voor kinderen is, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De zwaarte van het probleem leidt tot een noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van kinderen, in het bijzonder door de leerkrachten en de ouders.

2. De school gaat, om een zo goed mogelijk antwoord te geven op het pestprobleem er vanuit dat er zo goed mogelijk wordt samengewerkt tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, gebaseerd op afgesproken beleid dat gericht is op samenwerking.

3. Onze school wenst samenwerking ook daadwerkelijk aan te gaan, te stimuleren en te onderhouden. Dit houdt o.a. in dat iedere pestmelding wordt doorgegeven aan een van de vertrouwenspersonen. De leerkracht neemt vervolgens contact op met de ouders
van pester en gepeste en bespreekt vervolgstappen. Bij herhaling is er een gesprek tussen leerkracht, coördinator en ouders. Bij blijvend ongewenst resultaat wordt de directie ingeschakeld en kan eventueel het bovenschoolse veiligheidsprotocol van kracht worden. Dit protocol ligt bij de directie
ter inzage.

4. De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich het volgende te doen:
· Het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de zwaarte van het pestprobleem.
· Het bewust maken en houden van de gevolgen van pesten.
· Een gerichte voorlichting over de preventie en de aanpak van het pesten aan alle ouders van de school.
· Het zorgen voor toegankelijke, actuele informatie over het pestprobleem voor een ieder aan de school verbonden persoon, inclusief de leerlingen.
· Het onderhouden van een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, zodat probleemgedrag zo vroeg mogelijk kan worden onderkend n tegengegaan.
· Het opstellen van een lijst met antipestregels.
In de onderbouwgroepen (1 t/m 3) stellen de leerkrachten deze regels op. Vanaf groep 4 is er een aantal basisregels die voor iedere groep geldt. De overige regels worden door de leerkracht en de leerlingen samen bedacht en regelmatig geëvalueerd. Deze lijst wordt in ieder lokaal op een duidelijk zichtbare plek opgehangen.
· Het opstellen en hanteren van een straffenoverzicht. In overleg met het team is er een lijst van mogelijke straffen opgesteld. Betrokken leerkracht en pestcoördinator bepalen zonodig de straf aan de pester. De opgelegde straf wordt meegedeeld aan de ouders.
· De leerkrachten stellen het schoolbeleid en de specifieke klassenregels rond pesten aan de orde op de jaarlijkse informatieavond.

5. Als het protocol is ondertekend, wordt een kopie op een duidelijk zichtbare plaats in de school opgehangen. De tekst van het protocol wordt verder bekend gemaakt via de schoolgids en de website van de school.
OBS Kolmenscate
Datum: 10 maart ‘05
Getekend namens:
Directie/ personeel: Medezeggenschapsraad: Leerlingenafvaardiging:
* het werken met de vijfsporenaanpak

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489